W dniu 4 listopada br. ks. Piotr Greger poświęcił kościół p w. św. Pawła Apostoła na bielskim Osiedlu Polskich Skrzydeł.

Mszę świętą koncelebrował ks. biskup Piotr wraz księżmi: byłymi proboszczami -Stanisławem Wawrzyńczykiem, Marcinem Aleksym oraz obecnym proboszczem Piotrem Leśniakiem i wikariuszem Przemysławem Guziorem.  Z  ks. biskupem Piotrem przy ołtarzu modlili się liczni księża z bielskich dekanatów.

Zwracając się do wiernych ks. biskup Piotr powiedział: „Tradycja budowania świątyni jako miejsca przebywania Pana Boga pośród swojego ludu została przyjęta i jest kontynuowana w czasach chrześcijańskich, począwszy od IV wieku, kiedy to ustały pierwsze prześladowania chrześcijan. Po dzisiejszy dzień budujemy kaplice, kościoły, wspaniałe katedry i okazałe bazyliki. W tę bogatą tradycję wpisuje się także ten kościół, który stał się domem Boga i jest miejscem Jego przebywania wśród mieszkańców tutejszej parafii.  liturgia poświęcenia kościoła każe nam sięgnąć do korzeni tej wspólnoty parafialnej.

W duchu wdzięczności wspominamy dziś tych, którzy byli u początków tego dzieła oraz tych, którzy w następnych latach zaangażowani byli w budowę, wyposażenie i troskę o piękno tego domu Bożego. Pragnę złożyć podziękowania Panu dr Stanisławowi Gawlasowi, który jest projektantem tego kościoła, a także Panu Józefowi Kieconiowi, który pełnił zadania inspektora nadzoru budowlanego. Wspominam z ogromną wdzięcznością śp. Pana Eugeniusza Smołę, naszego sąsiada i zarazem kierownika budowy. To była pierwsza grupa ludzi, którzy pod kierunkiem księdza Stanisława Wawrzyńczyka, pierwszego proboszcza tej parafii, podjęli się ogromnego wyzwania podyktowanego duchowym dobrem mieszkańców Osiedla Polskich Skrzydeł i kilku przyległych ulic. Księdzu prałatowi Stanisławowi zawdzięczamy, że tej parafii patronuje św. Paweł.

W pierwotnych zamiarach, po wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez katowickiego biskupa pomocniczego Czesława Domina, w tym miejscu miał być punkt katechetyczny dla parafii św. Maksymiliana w Aleksandrowicach. Po powrocie religii do szkoły (we wrześniu 1990 roku) nastąpiła zmiana decyzji; w miejsce planowanego punktu katechetycznego ma powstać kościół nowej parafii, z uwzględnieniem planowanej rozbudowy osiedla. Wtedy ksiądz Stanisław zaproponował ówczesnemu biskupowi katowickiemu Damianowi Zimoniowi, aby patronem nowej parafii był św. Paweł. Argumentacja była podyktowana tym, iż miasto Bielsko-Biała było – i słusznie – kojarzone przede wszystkim z włókiennictwem.

W roku 2005 dekretem biskupa bielsko-żywieckiego proboszczem parafii, równie gorliwym co jego poprzednik, zostaje ksiądz prałat Marcin Aleksy, a od roku 2018 odpowiedzialnym za życie parafii jest ksiądz proboszcz Piotr Leśniak. Przez całe minione lata, w parafii posługiwało siedmiu wikariuszy, a czterech kapłanów znalazło tu miejsce jako rezydenci pomagający na co dzień w posłudze duszpasterskiej.

Dzień poświęcenia kościoła każe nam oczyma wiary spojrzeć ku przyszłości. Nie chodzi tylko o samo programowanie kolejnych zadań (co ważne i konieczne), ale niech to będzie spojrzenie pełne odpowiedzialności za życie tej parafii, której serce bije w tym miejscu. Ta świątynia jest centrum parafii i wszystkich jej mieszkańców. Patrząc na życie w duchu wiary tutaj się wszystko rozpoczyna i w tym miejscu się kończy. Za chwilę poświęcimy ten kościół, aby dać dowód wiary, że tu bije niewyczerpane źródło Bożej łaski. Wyrazimy świadectwo, że jako wspólnota ludzi wierzących chcemy mieć dom, gdzie możemy się razem gromadzić, aby Boga wychwalać, uwielbiać, Jemu dziękować, ale też błagać, przepraszać i ufnie prosić. Modlitewną pamięcią ogarniamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że możemy dziś świętować moment poświęcenia najważniejszego obiektu w parafii. Nie zapominamy o tych, którzy na co dzień żyją z dala od Boga i dawno już w tym kościele się nie pojawili. Dla nich prosimy Boga o dar pokuty, nawrócenia, pojednania i prosimy, aby powrócili do jedności z Tym, który jest Panem wszystkich. To są nasze siostry i nasi bracia, to też są nasi parafianie. Modlimy się za wszystkich żyjących, bez wyjątku; zaś dla zmarłych prosimy miłosiernego Boga, aby dał im udział w wiecznej uczcie zbawionych. Niech to będzie dla nich nagrodą za to, że w czasie ziemskiego zabiegali o swoje zbawienie i bliski był im ten parafialny kościół. Święty Pawle Apostole, prosimy Cię o owocne wstawiennictwo u Boga, za nami i wszystkimi naszymi sprawami”.

Dane mi było po raz pierwszy w moich życiu, uczestniczyć w poświęceniu kościoła. Jest bardzo piękna liturgia o której pragnę napisać parę słów.

Po pozdrowieniu wiernych biskup poświęca wodę i kropi nią ściany świątyni, ołtarz, a także obecnych wiernych (na pamiątkę chrztu). Następnie wraca do prezbiterium i odmawia modlitwę: Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy.

Druga część mszy świętej, czyli liturgia słowa, przebiega według stałego porządku (czytania biblijne, psalm, Ewangelia, homilia, wyznanie wiary) z jednym wyjątkiem: zamiast modlitwy powszechnej po wyznaniu wiary odśpiewywana jest Litania do Wszystkich Świętych, stanowiąca wprowadzenie do obrzędów poświęcenia.

Następnie biskup namaszcza świętym krzyżmem ołtarz, a inni kapłani – ściany kościoła (w dwunastu lub czterech wyznaczonych miejscach – tzw. zacheuszkach).

Po namaszczeniu mają miejsce dwa kolejne obrzędy: obrzęd okadzenia (ołtarza, świątyni i wiernych) oraz obrzęd oświetlenia iluminacji, polegający na zapaleniu wszystkich świateł w kościele, poczynając od świec ołtarzowych. Po obrzędach okadzenia i oświetlenia następuje liturgia eucharystyczna, którą rozpoczyna procesja z darami. Dalej msza święta jest już odprawiana w zwykły sposób.

Przed apostolskim błogosławieństw ks. biskup Piotr odczytał dekret poświęcenia kościoła i wręczył go obecnemu ks. proboszczowi Piotrowi Leśniakowi. Pragną nadmienić, że w latach ( 1995- 2011) obecny ks. biskup Piotr Greger był w tej parafii rezydentem. Uroczystości poświęcenia kościoła uświetniła swym śpiewem parafialna Schola.

W godzinach popołudniowych wspaniały koncert  organowy wykonał Jerzy Kukla, to dzięki jego staraniom wraz ówczesnym ks. proboszczem Stanisławem Wawrzyńczykiem i poprzednim organistą , Krzysztofem Przemykiem podjęli starania zakupu od firmy In Plenum. Pan Jerzy osobiście kierował  budową zakupionych organów.

Jerzy Kukla-  bielszczanin - organista, organizator życia muzycznego, organmistrz, publicysta. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej Stopnia Podstawowego i Licealnego im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, kontynuując ją w Państwowym Liceum Muzycznym im. F.Chopina w Krakowie (klasa organów prof. Mariana Machury). Studia w Akademii Muzycznej w Krakowie(organy, klasa prof. M. Semeniuk- Podrazy) i w Katowicach (dyrygentura, klasa prof. J. W. Hawela).Stypendysta MK i S w latach 1990-91 (VSMU Bratysława, klasa prof. dr Ferdinanda Klindy ).Kursy mistrzowskie pod kierunkiem Michaela Schneidera oraz Gastona Litaize.

Koncerty w Polsce Austrii,Czechach,Danii,Niemczech,Rosji,Rumunii,Słowacji,Szwajcarii,Ukrainie i Włoszech. Jego interpretacje utrwalono na 4 CD. Był autorem polskich prawykonań dzieł Oliviera Messiaena: „Les Corps Glorieux” (1987r.) oraz Verset pour la fete de la dedicace” (1989r.).Od początku swej działalności koncertowej i publicystycznej zajmuje się propagowaniem muzyki Feliksa Nowowiejskiego w kraju i za granicą. Swoje artykuły o tematyce muzyki polskiej oraz problematyce budownictwa organowego, publikował w „Ruchu muzycznym” oraz zeszytach naukowych polskich uczelni muzycznych.

Inicjator licznych polskich festiwali i cyklów koncertowych. Powołał do życia m. in. Sandomierskie Recitale Organowe, Bystrzańskie Recitale Organowe, Olkuskie Dni Muzyki Organowej, Międzynarodowe Festiwale “Organy Bielska-Białej” oraz “Muzyka na Zamku Bielskim”. W roku 2010 zainicjował Międzynarodowe Festiwale Muzyki Organowej w Puławach, którego jest kierownikiem artystycznym.

Do najważniejszych osiągnięć organmistrz należy m. innymi: przebudowa organów Walckera Biernackiego w katedrze w Łomży oraz przebudowa organów chórowych w katedry w Oliwie . Był również konsultantem muzycznym oraz wykonawcą intonacji wielu polskich prestiżowych instrumentów, m. innymi w Bazylice OO Jezuitów w Krakowie, Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, organów wielkich katedry w Oliwie oraz obu instrumentów w Bazylice OO Paulinów na Jasnej Górze.

Świątynia jest miejscem świętym i należy się jej szacunek. Pamiętajmy o tym i wchodząc do kościoła, miejmy świadomość, że wkraczamy w inny czas i w inne miejsce - czas święty i miejsce spotkania skończoności z wiecznością.

Tekst i foto: M.Szpak


 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter